pouya-center

براى واردات و صادرات
به کشورهاى زیر با ما
در تعامل باشید

- JAPAN

همه چیز در مورد ژاپن

رایزن بازرگانى ایران در ژاپن  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم ژاپن در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در ژاپن

قوانین مالیاتى در ژاپن

قوانین گمرك در ژاپن

قوانین پولى و مالى در ژاپن

تعرفه واردات ژاپن

الزامات بسته بندى کشور ژاپن

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل ژاپن

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

-

همه چیز در مورد تایوان

رایزن بازرگانى ایران در تایوان  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم تایوان در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در تایوان

قوانین مالیاتى در تایوان

قوانین گمرك در تایوان

قوانین پولى و مالى در تایوان

تعرفه واردات تایوان

الزامات بسته بندى کشور تایوان

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل تایوان

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

- CHINA

همه چیز در مورد چین

رایزن بازرگانى ایران در چین  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم چین در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در چین

قوانین مالیاتى در چین

قوانین گمرك در چین

قوانین پولى و مالى در چین

تعرفه واردات چین

الزامات بسته بندى کشور چین

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل چین

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

- SOUTH KOREA

همه چیز در مورد کره جنوبی

رایزن بازرگانى ایران در کره جنوبی  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم کره جنوبی در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در کره جنوبی

قوانین مالیاتى در کره جنوبی

قوانین گمرك در کره جنوبی

قوانین پولى و مالى در کره جنوبی

تعرفه واردات کره جنوبی

الزامات بسته بندى کشور کره جنوبی

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل کره جنوبی

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

- IRAQ

همه چیز در مورد عراق

رایزن بازرگانى ایران در عراق  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم عراق در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در عراق

قوانین مالیاتى در عراق

قوانین گمرك در عراق

قوانین پولى و مالى در عراق

تعرفه واردات عراق

الزامات بسته بندى کشور عراق

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل عراق

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

-

مهم ترین صنایع کشور عراق

-

همه چیز در مورد ژاپن

رایزن بازرگانى ایران در ژاپن  
روساى نمایندگى هاى جمهورى اسلامى ایران آقاى مجتبى زاهدى انارکى
تلفن 0081334468011
ایمیل tyo.economic-sec@mfa.gov.ir
سفیر محترم ژاپن در ایران آقاى آیکاوا کازوتوشى
تلفن سفارت خانه 22660710(21)98+
ایمیل سفارت خانه infoeoj@th.mofa.go.jp

قوانین ثبت شرکت در ژاپن

قوانین مالیاتى در ژاپن

قوانین گمرك در ژاپن

قوانین پولى و مالى در ژاپن

تعرفه واردات ژاپن

الزامات بسته بندى کشور ژاپن

قوانین ورود موقت

اقلام ممنوع یا مشروط

کالاهاى معاف از مالیات

لیست اسناد حمل ژاپن

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

راهنماى تجارت

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

استانداردهاى وارداتى

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

ایرانیان و متخصصان فارسى زبان زیادى در خارج از کشور حضور دارند که مى توانند در زمینه ارتقا سطح فناورى، نوآورى، پژوهشى و بازرگانى مرکز، مشارکت داشته باشند. این متخصصان با آشنایى با فرهنگ و ساختار کشور هدف صادرات و یا کشور مبدا واردات و همچنین مزیت هاى کاهش هزینه مى توانند طى مشارکت با مرکز، به توسعه بازار کالاها در کشورهاى مورد نظر کمک شایانى نمایند. از این رو از متخصصان داراى شرایط زیر دعوت به همکارى مى شود.

pouya
درخواست پیش فاکتور ارتباط با ما ثبت نام تامین کنندگان همکارى با ایرانیان خارج از کشور